ระบุอีเมลล์ เพื่อรับข่าวสาร

บริษัท เอ็มทีไอเอส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 เดิมชื่อ บริษัท ซอฟท์แวร์ ฟอร์ม จำกัด


บริษัทฯ ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ สำหรับใช้งานในธุรกิจต่างๆ เช่น โปรแกรมเงินเดือนและพัสดุ สำหรับโรงเรียน , โปรแกรมงานสำนวนคดี สำหรับธุรกิจสำนักงานกฎหมายหรือฝ่ายกฎหมาย , โปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับงานจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น